+31621203655 info@concies.nl

Gedragscode MfN/NMI-Registermediator

De MediatorsFederatie Nederland is de rechtsopvolger van het Nederlands Mediation Instituut (NMI) en dient, ook van overheidswege, als kwaliteitshandhaver van mediation in Nederland. Aangesloten mediators voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het beroepsgroep worden gesteld en voeren een beschermde titel.

Ik ben MfN-Register Familiemediator en Arbeidsmediator en dien mij aan onderstaande gedragscode te conformeren.

LOGO2

MfN Gedragsregels voor de MfN  Mediator

Waar in deze Gedragsregels wordt gesproken van ‘het Reglement’ wordt bedoeld het MfN Mediation Reglement. De in deze Gedragsregels gehanteerde begrippen komen overeen met de begrippen in het reglement.

Artikel 1 – Algemeen

1.1.      De Mediator dient zich te allen tijde zodanig te gedragen dat het vertrouwen in het MFN  en in Mediation niet wordt geschaad.

1.2.      De Mediator gedraagt zich conform het Regle­ment.

Artikel 2 – Onafhankelijkheid

2.1.      Een Mediator die zelf een belang heeft bij het resultaat van de Mediation, neemt zijn benoeming niet aan.

2.2.      De Mediator mag niet in een Kwestie optreden waarin hij een van de Partijen tevoren heeft geadviseerd. Het voorgaande is niet van toepassing indien hij alle Partijen zijn positie heeft duidelijk gemaakt en Partijen hem desondanks verzoe­ken als Mediator op te treden.

2.3.      De Mediator­ dient aan alle partijen duidelijkheid te ver­schaf­fen over de relatie die hij en/of een of meer van zijn kantoor­genoten met een of meer Partijen heeft of heeft gehad.

2.4.      De Mediator dient zich aan de Mediation te onttrekken als naar zijn mening de Gedragsregels en/of het Reglement niet worden of kunnen worden nage­leefd.

2.5.      Bij de uitoefening van zijn werkzaamheden zal de Mediator zich niet mogen laten leiden door buiten de Mediation gele­gen belangen.

2.6.      De Mediator dient zich onafhankelijk op te stellen.  De Mediator mag geen uit­spraak doen over de Kwestie of een onder­deel daarvan, tenzij Par­tijen hem dat gezamenlijk uitdrukke­lijk verzoeken.

Artikel 3 – Mediation-overeenkomst

De Mediator is verplicht voorafgaand aan de Mediation met alle Partijen een Me­dia­tion-over­een­komst te sluiten, uitleg te geven over het Mediation-proces, de inhoud van de Media­ti­on-overeen­komst en het Reglement.

Artikel 4 – Werkwijze Mediator

4.1.      De Mediator dient de Mediation met de nodige voortvarendheid te behandelen.

4.2.      De Mediator verlangt van Partijen dat zij de informatie verstrekken die voor een goede besluitvor­ming noodzakelijk is.

4.3.      De Mediator zorgt voor een evenwichtige behandeling van de Kwestie en bevordert zoveel mogelijk dat iedere Partij op gelijkwaardige wijze aan bod komt.

Artikel 5 – Geheimhouding

5.1.      De Mediator betrekt geen derden bij de Mediation en ver­strekt over de Mediation geen informatie aan derden, behou­dens met toe­stemming van Partijen.

5.2.      De Mediator dient alle derden die hij bij de Mediation betrekt of over de Mediation infor­meert, schriftelijk ge­heimhouding op te leggen.

Artikel 6 – Honorarium

6.1.      De Mediator dient met Partijen over zijn honorarium een af­spraak te maken en deze in de Mediation-overeenkomst vast te leggen.

6.2.      De Mediator bepaalt zijn honorarium uitsluitend op uurbasis en onafhankelijk van het met de Mediation te bereiken resul­taat.

6.3.      De Mediator dient een duidelijk gespecificeerde declara­tie in waaruit blijkt welke werkzaamheden zijn verricht en welke kosten waarvoor in rekening worden gebracht. De Media­tor dient een verrichtingenstaat bij te houden en deze desge­vraagd over te leggen.

6.4.      De Mediator mag de aanvang respectievelijk de voortgang van zijn werk­zaamheden afhankelijk stellen van het stellen van zeker­heid door Partijen voor de voldoening van zijn declara­tie.

Artikel 7 – Collegiale houding

7.1.      De Mediator die een Mediation van een andere Mediator over­neemt, is verplicht zijn voorganger hierover te informeren.

7.2.      In het geval de Mediator wordt vervangen, zal de nieuwe Media­tor zijn werk­zaamheden niet aanvangen voordat de decla­raties van zijn voorganger en de tot dusverre betrokken Hulppersonen volledig zijn betaald.

7.3.      De Mediator kan niettemin zijn werkzaamheden aanvangen wanneer hij schrifte­lijke toestem­ming heeft van het Bestuur van het MfN .

7.4.      Bij vervanging van de Mediator door een andere Mediator is de voorgaan­de Mediator op verzoek van Partijen ver­plicht om de opvolgende Mediator volledig te informeren. Daarvan is uitgezonderd de informatie die tijdens een Afzon­derlijk Gesprek is verstrekt, tenzij met betrekking tot die informa­tie de afspraak is gemaakt dat deze aan de andere Partij mocht worden doorgegeven.

Artikel 8 – Tuchtrecht

De Mediator is onderworpen aan tuchtrecht conform het Reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators dat vigeert voor Mediators.

Visit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On Linkedin