+31621203655 info@concies.nl

MASTER IN MEDIATION

HET OUDERSCHAPSPLAN

U vindt hier algemene informatie met betrekking tot het ouderschapsplan.

Sinds 2009 zijn ouders verplicht om een ouderschapsplan op te stellen wanneer zij gaan scheiden (of uit elkaar gaan zonder dat daarbij een onderlinge juridische overeenkomst ten grondslag ligt) en gezamenlijke minderjarige kinderen hebben waarover zij gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. Vaak stellen zij ook een ouderschapsplan op wanneer de kinderen jong-volwassen zijn en nog thuis wonen. Het ouderschapsplan (ouderplan of zorgmodel) is een formeel en op schrift gestelde overeenkomst tussen de ouders.

Het ouderschapsplan maakt onderdeel uit van het verzoekschrift tot (echt-)scheiding. In dit verzoekschrift moeten de ouders vermelden op welke wijze zij hun kind(-eren) hebben betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan, wanneer hun kind(-eren) daarvoor de passende leeftijd (vanaf circa het negende levensjaar) hebben bereikt. Tegenwoordig laat ik een schriftelijke verklaring hierover opstellen door de kinderen, welke wordt toegevoegd aan het verzoekschrift. Hiermee voorkom ik, dat kinderen voor het afleggen van deze verklaring naar de rechtbank dienen te komen.

 • Het Familierecht in Nederland verplicht het opstellen van een ouderschapsplan teneinde het risico op scheidings- en omgangsproblematiek voor kinderen te verminderen.
 • Een ouderschapsplan schept duidelijkheid voor alle partijen en kan conflicten in de toekomst voorkomen en dat is belangrijk voor de kinderen.

Het ouderschapsplan is verplicht:

 • bij het beëindigen van een huwelijkse relatie;
 • bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap;
 • bij het beëindigen van een samenlevingsovereenkomst, waarbij de kinderen door de vader zijn erkend (en het ouderlijk gezag door beide ouders wordt uitgeoefend);
 • bij een (tijdelijke) scheiding van tafel en bed;
 • wanneer de affectieve relatie wordt beëindigd als de ouders samenwonen (en gezamenlijk gezag over hun kind(-eren) uitoefenen).

Het opstellen van een ouderschapsplan is de verantwoordelijkheid van de ouders.
In het ouderschapsplan staan de belangen van hun kind(-eren) centraal.
Het ouderschapsplan komt tot stand uit een samenwerking tussen de ouders en, wanneer de leeftijd van hun kind(-eren) dit toestaat of verplicht, hun kind(-eren).
In een ouderschapsplan maken de ouders (praktische) afspraken en beschrijven zij hun verantwoordelijkheden als ouders.

In een ouderschapsplan moeten tenminste de volgende zaken staan:

 • de manier van uitoefening van het gezamenlijk gezag;
 • de vormgeving van de zorg- en opvoedingsrelatie;
 • de omgangsregeling;
 • de manier waarop de ouders elkaar informatie verschaffen en raadplegen bij gewichtige aangelegenheden ten aanzien van de kinderen;
 • de kosten van verzorging en opvoeding (alimentatie).

Tijdens de scheidingsmediation besteed ik veel aandacht aan het ouderschapsplan. Met name de belangen van uw kind(-eren) worden door mij scherp in de gaten gehouden en getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Het gaat er dus niet om wat u voor uzelf wilt, maar om wat in het belang is van uw kind(-eren). De zaken dienen voor hen goed te zijn geregeld en te voldoen aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt.

U kunt bij mij een ouderschapsplan opstellen, evalueren, bijstellen en herschrijven.

Elk ouderschapsplan dat tot nu toe door mij is opgesteld, al dan niet noodzakelijk voorzien van een kindverklaring, is volledig geaccepteerd door de rechtbank.

Wilt u meer weten? Stuur dan een bericht.

11 + 3 =

Visit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On Linkedin