+31621203655 info@concies.nl

Privacyverklaring per 24 mei 2018

Met onderstaande verklaring wens ik, Kees van Lunsen, eigenaar van CONCIES mediation | relatietherapie | onderwijsdiensten u te informeren over de gewijzigde regels rondom privacy, per 25 mei 2018, als beschreven en samengevat in de AVG/GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming/General Data Protection Regulation). Ook ik acht het in uw belang dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en stel daarvoor alles in het werk om u dit te garanderen, conform de wet- en regelgeving. In dat kader is deze privacyverklaring opgesteld en aan u beschikbaar gesteld.

CONCIES mediation | relatietherapie | onderwijsdiensten is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder nummer 37090220.

CONCIES mediation | relatietherapie | onderwijsdiensten is gevestigd te (1852VJ) Heiloo aan de Vrieswijk 146 en is telefonisch bereikbaar onder nummer 0621203655.

CONCIES mediation | relatietherapie | onderwijsdiensten hanteert verschillende emailadressen, te weten: info@concies.nl (voor algemeen gebruik), en mediation@concies.nlrelatietherapie@concies.nlen onderwijsdiensten@concies.nl(voor specifiek gebruik).

Wat doe ik, als CONCIES mediation | relatietherapie | onderwijsdiensten, hierna te noemen CONCIES, met uw gegevens?

Om mijn werk goed en adequaat voor u te kunnen uitvoeren, kan het voorkomen dat ik u verzoek om mij persoonlijke gegevens te verstrekken. Dit betreft onder meer uw volledige naam, uw adres, uw geboortedatum, uw telefoonnummer en uw emailadres. Maar dit kunnen ook gegevens betreffende uw burgerlijke stand, uw Burgerservicenummer en financiële gegevens (als bankrekeningnummer(s), salarisgegevens, Belastingaangiften, vermogen(-sbestanddelen) en informatie over uw bedrijf/onderneming of andere eigendommen) zijn. Deze gegevens dient CONCIES zorgvuldig te bewaren en veilig te stellen, zodat uw gegevens niet voor anderen zichtbaar zijn. Uw gegevens worden niet op een computer of in de Cloud opgeslagen.

Daar waar strikt noodzakelijk zullen uw gegevens in documenten worden opgenomen, zoals in de overeenkomsten die CONCIES met u aangaat (i.c. de ‘mediationovereenkomst’, de ‘overeenkomst relatiebemiddeling’ en de ‘overeenkomst van opdracht’, een opgestelde ‘vaststellingsovereenkomst’, het ‘ouderschapsplan’ en het ‘scheidingsconvenant’. Daar waar mogelijk zullen uw gegevens worden vervangen door een specifieke code die aan u bekend wordt gemaakt zodra u met CONCIES een overeenkomst/werkrelatie aangaat.

Daar waar uw gegevens worden overgedragen aan ‘verwerkers’ (i.c. een advocaat/advocatenkantoor), zal dit aan u bekend worden gemaakt. Met deze verwerkers zal CONCIES zo nodig een verwerkingsovereenkomst sluiten, opdat uw gegevens ook daar worden beschermd, maar doorgaans neemt deze ‘verwerker’ contact met u op en zal deze een nieuwe overeenkomst met u aangaan. Indien zich onverhoopt een situatie voordoet waarin CONCIES door ‘verwijzers’ informatie krijgt die uw privacy zou kunnen schenden, dan zal CONCIES dit direct aan ‘verwijzer’ kenbaar maken en met ‘verwijzer’ bespreken.

CONCIES mediation | relatietherapie | onderwijsdiensten maakt gebruik van een website: www.concies.nl. Deze is volledig AVG/GDPR-proof (SSL-certificaat).

CONCIES mediation | relatietherapie | onderwijsdiensten maakt gebruik van een blogaccount: www.concies.wordpress.com. De blogs die daarop verschijnen bevatten soms gegevens uit casussen waarmee CONCIES te maken heeft gehad. Deze blogs zijn volledig geanonimiseerd, gedepersonaliseerd en zodanig veranderd dat de informatie daarin niet herleidbaar is.

CONCIES mediation | relatietherapie | onderwijsdiensten maakt gebruik van LinkedIn (Kees van Lunsen) en Twitter (@CONCIES_ADR). Hierin worden vooral verwijzingen naar de geanonimiseerde en gedepersonaliseerde blogs gepubliceerd.

Uw gegevens worden conform de wettelijke voorschriften bewaard. Vernietiging van uw gegevens is pas dan mogelijk wanneer de wettelijke archiveringstermijnen dit toestaan.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalt dat CONCIES een register dient aan te leggen waarin alle voorkomende situaties worden opgenomen waarbij persoonlijke gegevens beschikbaar zijn gesteld, als eerder beschreven. U wordt in dit register alleen geduid met de code die u heeft ontvangen bij aanvang. De persoonlijke gegevens zullen eveneens worden gecodeerd.

Deze privacyverklaring maakt integraal onderdeel uit van alle overeenkomsten die CONCIES mediation | relatietherapie | onderwijsdiensten met u aangaat en medeondertekent.

Met het ondertekenen van de overeenkomst verklaart u akkoord te gaan met deze privacyverklaring en aanvaardt u de wijze waarop CONCIES mediation | relatiebemiddeling | onderwijsdiensten met uw persoonlijke gegevens omgaat.

Wat mij betreft is privacy geen systeem of wettelijk opgelegde maatregel. Voor mij is het altijd al een vorm van respect en vertrouwen geweest tussen mij en hen met wie ik beroepsmatig te maken heb.

Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u mij hierover mailen via info@concies.nlof telefonisch contact met mij opnemen via 0621203655.

Heiloo, 24 mei 2018,

Kees van Lunsen

CONCIES mediation | relatietherapie | onderwijsdiensten

Visit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On Linkedin